Hissar, maskindrivna anordningar

Hissar och andra motordrivna anordningar ska vara utförda, installerade och kontrollerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

Hissar och andra motordrivna anordningar ska besiktigas enligt följande:

  • innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning),
  • med intervaller på minst sex månader och högst sex år (återkommande besiktning), eller
  • innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats (revisionsbesiktning).

Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett ackrediterat besiktningsorgan och resultatet av besiktningen ska anslås i hissen. Anslaget ska ge upplysningar om:

  • Vilket datum besiktningen är utförd,
  • hur många personer som samtidigt får använda hissen,
  • högsta tillåtna last,
  • vilken typ av hiss det är,
  • vilket datum nästa besiktning senast ska vara utförd.

Om datum för nästa besiktning är passerat, eller om du noterar eller upplever uppenbara brister i en hiss eller motordriven anordning (exempelvis port i parkeringsgarage), kan du anmäla detta till kommunens medborgarcenter.

Innan du ska installera en ny hiss eller väsentligt ändra på en befintlig krävs att du gör en anmälan enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och inväntar startbesked.  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.