Eldning av avfall

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med - tänk på att det inte är tillåtet att elda upp det. Vid eldning riskerar du att sprida skadliga ämnen. Dessutom går energin i avfallet förlorad.

Det finns bättre sätt att ta hand om gammalt skräp! Avfall är inte bara något som man vill göra sig av med. Det kan också användas som en resurs om det tas om hand på rätt sätt.

Genom att sortera och samla in det avfall som uppstår kan material, energi eller näring som finns i avfallet tas till vara. På så sätt kan du hjälpa till att skapa en bättre miljö.

Att elda upp avfall utan rening, och utan att material och energi tas till vara, är slöseri med naturresurser. Vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna avgår en större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad förbränningsanläggning med modern rökgasrening. Avfallseldning utan rökgasrening ger vanligen stora utsläpp av olika miljögifter som tungmetaller, oförbrända kolväten, dioxiner med mera.

Grundinställningen är att allt avfall i första hand ska återanvändas och i andra hand materialåtervinnas. Energiutvinning kan också vara lämpligt, men det ska då ske i en godkänd anläggning för förbränning av avfall.

Eldning av avfall är förbjudet

Eldning av avfall är i de flesta fall förbjuden, enligt miljöbalken och avfallsförordningen. Om du har eldat avfall utan tillstånd kan det leda till avgiftsbelagd tillsyn, beslut om förbud och åtalsanmälan.

Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till ett år. För tillsynen debiterar miljö- och hälsoskyddsnämnden en timavgift enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Eldning av trädgårdsavfall oftast tillåtet

Trädgårdsavfall som kvistar och löv får eldas utan anmälan. Vid eldning av trädgårdsavfall ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås, att det som eldas ska vara torrt och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar olägenheter för kringboende.

Du ska vara beredd att släcka om det visar sig att det uppstår kraftig rökutveckling. Hänsyn måste även tas till vindriktningen, risken att vindriktningen ändras och risken för att elden sprider sig. Du får heller inte elda om det råder eldningsförbud.

Kontakta gärna räddningstjänsten för att få hjälp att bedöma om en planerad eldning är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Det kan också vara bra att meddela att du tänker elda, även om en anmälan inte krävs. Risken finns annars att någon ser röken från din eld och ringer in ett brandlarm som orsakar onödig utryckning.

Tips om hur du eldar utomhus på ett säkert sätt finns i länken under Relaterat material.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.