Komvuxarbete Vård och omsorg

Inriktning mot yrkesexamen inom vård och omsorg. Kurskod: KVARVO, 100 poäng.

Innehåll

I din förberedelse för yrkesexamen ingår det att träna ett erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat arbetssätt. Det gör du genom ett komvuxarbete som samtidigt ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett ämne/område som intresserar dig. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att du så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar din uppgift.

Du kommer att lära dig en del nya saker under arbetet, men de flesta av grunderna och arbetssätten känner du igen sedan tidigare. Det handlar till exempel om att du utvecklar din förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbete och att ge, beakta och värdera respons du får. Det handlar också om att du utvecklar din problemlösningsförmåga och lär dig att förhålla dig kritisk och självständig till källor i ditt komvuxarbete. Dessutom utvecklar du din kommunikationsförmåga såväl skriftligt som muntligt.

Studieform/upplägg

Komvuxarbetet genomförs under 20 veckor.

Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för vård och omsorgsprogrammet. Komvuxarbetet ska visa din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdena i vård och omsorg. Du genomför ditt arbete individuellt under handledning av lärare. Din arbetsprocess beskriver du i en loggbok där läraren kan följa ditt arbete. Det förekommer både obligatoriska träffar på skolan (i grupp och individuellt) samt handledningsträffar som det förväntas att du ska delta på. De obligatoriska träffarna är bestämda på förhand men handledningsträffar bestäms individuellt med den enskilda eleven.

Examinationer

Examinationen av komvuxarbetet sker på skolan. Du ska både muntligt och skriftligt berätta om ditt komvuxarbete. Din redovisning ska innehålla delarna; planering, genomförande och utvärdering. Du visar din förmåga att utföra din valda arbetsuppgift inom yrket som då också kan innehålla en praktisk del beroende på vad du har valt för ämne/område i ditt komvuxarbete.

Förkunskaper

Komvuxarbetet ingår i en yrkesexamen och är därför lämpligt att genomföra i slutet av utbildningen. Komvuxarbetet kan jämföras med ett examensarbete inom det yrkesprogram du har gått och ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot.

Övrigt

Du kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Den ansvarige läraren beslutar om betyget. Det är utifrån målen för komvuxarbetet som läraren bedömer om ditt komvuxarbete är godkänt eller inte. Det finns ingen särskild ämnesplan för komvuxarbetet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.