Gerontologi och geriatrik distansutbildning

Kurskod: GERGER0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om det normala åldrandet utifrån olika perspektiv. Du kommer att få kunskaper om olika demenssjukdomar, läkemedel och hur du förebygger vårdskador såsom undernäring, trycksår, fallolyckor med mera. Du kommer att lära dig om kostens och måltidens betydelse för människors hälsa samt vikten av fysisk aktivitet.

Du får möjlighet att träna på hur man planerar och utför olika vård- och omsorgsuppgifter. Dessutom kommer du att lära dig om hur du kan använda språket som ett pedagogiskt verktyg med koppling till människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.

Studieform/upplägg

Kursen bedrivs i huvudsak på distans men obligatoriska träffar digitalt samt prov på skolan kan ingå. Kursen erbjuds på 20 veckor.

Examinationer

  • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
  • Aktivt deltagande vid de digitala träffarna

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.