Historia 1b klassrum

Kurskod: HISHIS01b, 100 poäng

Kursens innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.
  1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Kursen historia 1b omfattar punkterna 1–5.

Studieform/upplägg

Kursen ges på 20 veckor med två 90 min lektioner i veckan. Genom att välja denna kurs förutsätter pedagogen att eleven kommer till varje lektion.

Handledning utanför lektionstid erbjuds.

Examinationer

Examinationen består av prov i skolan samt hemprov.

Att vara delaktig under lektionerna värdesätts i bedömningen av elevens kunskaper i ämnet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

Relativt god digital vana.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.