Svenska som andraspråk

Kurskod:GRNSVA2, 700 poäng

Kursens innehåll

På denna kurs utvecklar du dina kunskaper i och om det svenska språket.

  • Du utvecklar ditt tal- och skriftspråk.
  • Du tränar på att anpassa ditt språk efter olika syften och situationer.
  • Du lär dig skriva i olika genrer och bearbeta texter.
  • Du får läsa olika typer av texter.
  • Du lär dig svensk grammatik och får träna på att använda dina grammatiska kunskaper.
  • Du tränar på att vara källkritisk.

Du kan välja om du vill läsa kursen med schemalagda lektioner eller helt på distans. 

Studieform/Upplägg - Schemalagda lektioner

Studietakt

  • Halvtid: Du studerar kursen på 50 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 20 veckor. Du måste studera minst 20 timmar/vecka: 6 timmar lektion och 14 timmar självstudier.
  • Heltid: Du studerar kursen på 100 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 10 veckor. Du måste studera minst 40 timmar/vecka: 12 timmar lektion och 28 timmar självstudier.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika färdigheter, såsom läsa, skriva samt muntlig presentation och diskussion. För att kunna visa dina färdigheter är närvaro under lektionerna viktigt.

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå har fyra delkurser. Betyget sätts på hela delkursen, det vill säga utifrån alla uppgifter,  t.ex. inlämningar, redovisningar och prov. Särskild vikt läggs vid prov och lektionsbaserade uppgifter. Både muntliga och skriftliga prestationer bedöms kontinuerligt.

Studieform/Upplägg - Distanskurs

Du studerar kursen på 50 %. Varje delkurs är 20 veckor. Du måste studera minst 20 timmar/vecka.

Kursen ges helt på distans och kräver tillgång till dator. Det finns inga schemalagda lektioner, men läraren har rätt att, under kursens gång, kalla in dig för att göra vissa prov på plats i skolan, vid behov. 

För att få de bästa förutsättningarna att klara de olika delkurserna, inleds varje delkurs med ett individuellt samtal med läraren. Dessutom erbjuds handledningstillfällen, via videosamtal och i skolan, framför allt för delkurs 1 och 2. 

Det är viktigt att du är van att hantera digitala hjälpmedel då alla redovisningar sker i digital form. Du använder Google Classroom som plattform för kursen och alla skriftliga inlämningar ska göras i Google Dokument. Varje delkurs är indelad i fyra moduler. Varje modul innehåller uppgifter av olika slag. Oftast behöver uppgifterna bearbetas flera gånger. Tänk på att uppgifter som görs hemifrån är träning inför proven. Därför är det viktigt att du gör träningsuppgifterna på egen hand. Modulerna 1 och 3 avslutas med ett samtal med läraren, där läraren följer upp uppgifterna som du gjort i de olika modulerna. Därför är det extra viktigt att du visar dina kunskaper både genom uppgifterna som du lämnar in och genom det individuella muntliga samtalet med läraren. Uppföljningssamtalen är obligatoriska. Om du inte har uppföljningssamtal kan läraren kalla in dig för att göra ett skriftligt prov på skolan.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika färdigheter, såsom läsa (i form av inspelning), skriva samt muntlig presentation (i form av videoinspelning) och diskussion (i form av inspelade videosamtal med andra kursdeltagare).

Modul 2 och 4 avslutas med prov i Vuxenutbildningens lokaler. Proven i modul 4 är förlagda till två provtillfällen (2 dagar á 3 timmar). Betyget sätts på hela delkursen, det vill säga utifrån alla uppgifter (inlämningar, redovisningar, såväl muntliga och skriftliga) samt prov. Både muntliga och skriftliga prestationer bedöms kontinuerligt. Särskild vikt läggs vid proven.

Förkunskaper

Förkunskapskrav till grundläggande kurs är betyg från SFI (kurs D), eller motsvarande kunskaper, som visas i antagningsprovet. Om du läser kursen på distans behöver du ha tillgång till dator, nätuppkoppling, god datorvana och mycket god självdisciplin.

Övrigt

Betyg som ges på kursen är Godkänt eller Underkänt. Google Classroom används som lärplattform. Kurslitteraturen ska införskaffas till kursstart. Se litteraturlista på Vuxenutbildningens hemsida. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.