Milners gymnasiesärskola

Avdelningarna Flora och Äng är till för elever med flerfunktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd. På avdelningarna finns personal som har hög kompetens för att arbeta med dessa elever i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Vår verksamhet

Vårt individuella program är till för dig som har flerfunktionsvariation och autismspektrumtillstånd eller flerfunktionsvariation och rörelsehinder. Skolan har två avdelningar, Flora och Äng, där personalen har hög kompetens för att arbeta med dig i ett nära samarbete med vårdnadshavare. På Flora har i första hand eleverna med flerfunktionsvariation och rörelsehinder sin skolgång medan eleverna med flerfunktionsvariation och autismspektrumtillstånd i första hand har sin skolgång på Äng.

Du erbjuds ett individuellt pedagogiskt upplägg med både enskild undervisning och undervisning i mindre grupper. Vi skapar en känsla av sammanhang med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagens struktur. Tillit och respekt är grundstenarna för lärande och utveckling samt ett aktiv lärande mot självständighet där dina styrkor och intresse betonas. Vi arbetar med bemötande utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Du får möjlighet att utveckla och behålla strategier för ditt lärande och eventuella svårigheter kan kompenseras med tydliggörande metodik och med olika kommunikationsverktyg

Skolans lärmiljö

Skolorna finns nära skogsområdet Björket och det är gångavstånd till centrum. Möjligheter finns till promenader, studiebesök och annat i skolans närhet. För att främja språkutvecklingen hos eleven är det av största vikt att se elevens intressen och motivation, vilket ligger till grund för att skapa möjligheter för språkinlärning och upplevelser efter individens förmåga.

Lärmiljön är individanpassad och har fokus på tydliggörande pedagogik. Varje elev har ett individuellt schema som visar dagens och veckans innehåll. Detta är till stöd för eleven för att få förståelse och sammanhang i sin vardag.

Olika aktivitetsrum för skapande verksamhet, motorik, sinnesövningar, bad samt rytmik och musik är anpassade, liksom utemiljön. Eleverna läser efter läroplanens ämne alternativt ämnesområden.

Personalen

Ansvariga för elevernas utbildning är speciallärare för gymnasiesärskolan och förskollärare, fritidspedagoger samt elevassistenter som tillsammans arbetar i arbetslag.

Rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och speciallärare ingår i elevhälsan och arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja eleverna så att de når utbildningens mål.

Samarbeten

Ett nära samarbete med föräldrar finns i vardagen samt planerade utvecklingssamtal angående elevens individuella utvecklingsplan (IUP) två gånger per läsår.

Vi samarbetar med Barn- och ungdomshabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Milners gymnasiesärskola

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-13 63 01

Visit address

Lasarettsboulevarden 29

291 33 Kristianstad

More contacts

Daniel Persson

Rektor

044-13 63 01

Eva Lindros

Studie- och yrkesvägledare

0733-13 44 33

Avdelning Flora

0724-67 81 86

Besöksadress: Lasarettsboulevarden 29, 291 33 Kristianstad

Avdelning Äng

(Gamla Fristorpsskolan)

0733-13 40 23

Besöksadress: Svetsarevägen 2, 291 36 Kristianstad