Inackordering

De elever som studerar på annan ort än hemorten och behöver bo på studieorten kan få ekonomiskt stöd. Detta gäller för elever i kommunala gymnasieskolor. Elever som går på fristående gymnasieskolor eller på folkhögskolor ansöker om ekonomiskt stöd hos CSN.

Inackorderingstillägg 2023

Det ekonomiska stödet, som kallas inackorderingstillägg, gäller till och med det första kalenderhalvåret eleverna fyller 20 år. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. 

Storleken på stödet är beroende av hur långt avståndet är mellan bostaden och skolan. Den lägsta summan är dock alltid 1/30 av prisbasbeloppet. (Skollagen 15 kap, 32 §).

Reseavstånd hem – skola:

  • 50-200 km 1750 kr/mån 
  • 201-500 km 2298 kr/mån 
  • 501- km 2883 kr/mån

För att bidrag ska betalas ut krävs:

  • att eleven är folkbokförd i Kristianstads kommun
  • att eleven går i kommunal gymnasieskola
  • att eleven inte samtidigt får resebidrag eller busskort.
  • att den sammanlagda restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola, tur och retur, uppgår till minst 3 timmar per dag eller att reseavståndet till skolan uppgår till minst 50 km enkel resa.

Vid uträkning av res- och väntetider utgår man från den normala skoldagen och inte elevens individuella även om denna avviker från skolans normala tider. Kontakta skolan för uppgifter om aktuellt läsår.

Ansökan görs via e-tjänster. Vid svårigheter och hjälp med ansökan kontakta Medborgarcenter 044-135000.

Sökta bidrag beviljas inte för tidigare terminer.

Beslut beträffande inackorderingsstöd kan överklagas enligt skollagen 28 kap. 5 § punkt 6.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat inackorderingstillägg sker 9 månader per läsår, i slutet av september till slutet av maj. För att utbetalning skall kunna ske måste elev/vårdnadshavare anmäla kontonummmer hos Nordea. Vid anmälan uppge avtalsnummer/arbetsgivarnummer 647406. Anmäl konto till Nordeas kontoregister | Nordea 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.