Tillämpningsföreskrifter för fritidshem

I Kristianstads kommun beslutar elev- och utbildningsnämnden om lokala tillämpningsföreskrifter, som är en tillämpning av skollagen och andra statliga styrdokument. Tillämpningsföreskrifter för fritidshem finns i sin helhet på denna sida.

Inledning

I Kristianstads kommun beslutar elev- och utbildningsnämnden om lokala tillämpningsföreskrifter, som är en tillämpning av skollagen och andra statliga styrdokument.

I detta dokument används, i enlighet med 8 kap. skollagen, begreppet vårdnadshavare. I enlighet med förarbetena till skollagen kan även omsorgsbehovet hos biologisk förälder som inte är barnets vårdnadshavare komma att vägas in, till exempel familjehemsförälder.

Allmänt om placering på fritidshem

Förskolorna i Kristianstads kommuns regi har generellt öppettider mellan klockan 6.30 – 18.30 vardagar.

I Kristianstads kommun finns en verksamhet som har öppet dygnet runt under årets alla dagar. Läs vidare under rubriken ”Obekväma tider”.

Vårdnadshavares uppgiftsskyldighet

Vårdnadshavaren har skyldighet att lämna korrekta uppgifter till Kristianstads kommun utifrån gällande tillämpningsföreskrifter.

Kristianstads kommun har rätt att begära uppgifter om vårdnadshavares arbete/studier. Rektor kan vid behov begära intyg om aktuell sysselsättning från arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Rätt till en plats i fritidshem i Kristianstads kommuns regi

Fritidshem erbjuds enligt skollagen till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Detta innebär att rätt till fritidshem sträcker sig fram till och med avslutningsdagen det läsår eleven fyller 13 år (för de flesta elever i åk 6).

För att beviljas placering i fritidshemmet ska något av nedan vara uppfyllt.

 • Boende i kommunen
  Vårdnadshavare, som är folkbokförd tillsammans med sitt barn i Kristianstad
  kommun.
 • På väg att flytta in
  Vårdnadshavarna ska kunna styrka att bosättning kommer att ske i Kristianstads
  kommun för att få erbjudande om placering i fritidshemmen.
 • Inte folkbokförda
  Placering kan också erbjudas till elev som enligt Skollagen räknas som bosatta i Sverige utan att de är folkbokförda i Kristianstads kommun. Detta anges i 29 kap. 2 § skollagen.
 • Särskilda skäl
  Elev som är folkbokförda i annan kommun kan ha rätt till placering om
  särskilda skäl föreligger (9 kap 13 § eller 10 kap 25 § skollagen). Detta kan ske i mån av plats och under förutsättning att ett avtal om ersättning träffas mellan hemkommunen och placeringskommunen.

Fritidshem erbjuds endast på samma grundskola som eleven är placerad på

Elev ska erbjudas fritidshem i eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får sin utbildning. Eleven erbjuds därmed endast fritidshem på samma skola som eleven annars går i.

Undantag kan förekomma vid ”Obekväma tider”, se mer under den delen.

Elev i grundskolan som har skolskjuts till skolan, i samband med skoldagens början och slut, har inte rätt till skolskjuts i samband med fritidshemmets början och slut.

Gemensam vårdnad

Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften. Utgångspunkten är att vårdnadshavarna är överens när placering efterfrågas och accepteras, därmed behövs endast en vårdnadshavares acceptans.

Växelvis boende

Vistas eleven lika mycket hos båda vårdnadshavarna, växelvis boende, och båda vårdnadshavarna har behov av placering för eleven krävs båda vårdnadshavarnas samtycke vid exempelvis ansökan till fritidshem. Vid uppsägning behöver båda vårdnadshavarna inkomma med varsin uppsägning för respektive del av omsorgsbehovet.

Då båda vårdnadshavarna är platsinnehavare men räknas som separata hushåll, vilket ska meddelas så vårdnadshavarna får separata fakturor.

Boendeförälder

Om eleven övervägande bor hos en av vårdnadshavarna, boendeföräldern, och denne behöver placering för eleven, kan boendeföräldern erbjudas placering utan samtycke från den andra vårdnadshavaren.

Försäkring

Alla placerade elev är olycksfallsförsäkrade, mer information finns på hemsidan www.kristianstad.se/skolforsakring

Planeringsdagar

Sex dagar per år har medarbetarna på fritidshem gemensam planering och kompetensutveckling. För elev vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn under dessa dagar erbjuds placering på annat fritidshem.
På kommunens hemsida ”Lov och Läsår” finns information om aktuella läsårstider och
aktuella datum för respektive skolområdes planeringsdagar. Planeringsdagarna medför ingen reducering av avgiften.

Placeringsrutiner

Ansökan

När du ska ansöka om placering för din elev i fritidshem kan du göra det via e-tjänst, www.kristianstad.se/fritidshem eller via blankett.

Båda vårdnadshavarnas kontaktuppgifter ska framgå vid anmälan och kommunen skickar erbjudande till båda vårdnadshavarna om de har olika adresser.

Gällande arbete

Tiden som eleven kan vara på fritidshemmet avser arbetstiden och restiden till och
från arbetet.

Gällande studier

Tiden som eleven kan vara på fritidshemmet baseras på studiernas omfattning.

Gällande föräldraledig

Ska uppsägning ske, då placering på fritidshem inte erbjuds. Två månaders uppsägningstid.

Gällande arbetssökande

Ska uppsägning ske, då placering på fritidshem inte erbjuds. Ingen uppsägningstid.

Gällande semester

Vid vårdnadshavares semester är eleven också ledig från fritidshemmet. Finns ett behov att få lämna eleven vid enstaka dagar under semestern kan rektor, efter bedömning, fatta beslut om elevens eventuella vistelsetider på fritidshemmet.

Gällande sjukskriven och sjukersättning

Vårdnadshavare har rätt att behålla placering i fritidshemmet vid sjukskrivning. Vid sjukskrivningsperioder, som överstiger två veckor, fattar rektor beslut om elevens vistelsetider. Beslutet baseras på den sjukskrivne vårdnadshavarens förmåga att sköta om sitt barn.

Friskt barn har rätt till fritidshem då syskon är sjukt

Vid syskons sjukdom har eleven rätt att vara på fritidshemmet enligt ordinarie schema. Regeln gäller dock inte vid smittosamma sjukdomar, se mer information www.1177.se.

Placering vid behov av särskilt stöd

Elev kan på placering i fritidshem även om man inte har ordinarie omsorgsbehov. Detta om eleven behöver få särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidsverksamhet. Rektor beslutar om detta på delegation från barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med 14 kap. § 6 skollagen. Om eleven har beviljats sådan placering och inte har något ordinarie omsorgsbehov är placering avgiftsbefriad (se taxa nedan).

Obekväma tider

I Kristianstads kommun finns ett fritidshem som har öppet dygnet runt.

Fritidshem med omsorg på obekväma tider riktar sig till de vårdnadshavare som är folkbokförda i Kristianstads kommun och som är i behov av placering på obekväma tider, i praktiken innebär det vardagar mellan klockan 18.00 till 06.30 samt lördag, söndag och helgdagar hela dygnet.

Under övriga tider har eleven placering på sitt ordinarie fritidshem. Kristianstads kommun ansvarar inte för transport mellan fritidshemmen.

Behovet av omsorg på obekväma tider ska av kontinuitetsskäl vara regelbundet, återkommande under minst tre månader och uppgå till minst 30 timmar per månad.

Placering kan inte garanteras för obekväma tider inom fyra månader efter anmälningsdatum. Kan inte placering erbjudas finns möjligheten att stå kvar i kö för en placering, då antalet platser är begränsat.

Urvalskriterier för att få placering på fritidshem med omsorg på obekväma tider:

 • Ensamstående vårdnadshavare med obekväma arbetstider.
 • Vårdnadshavare i samma hushåll och båda arbetar obekväma tider.
 • Elev med högst antal tillsynstimmar på obekväma tider har företräde till plats.

Eleven och vårdnadshavare ska delta vid minst tre inskolningstillfällen innan eleven lämnas första gången för natt- eller helgomsorg.

Då behov av omsorg på obekväm tid upphör, vid exempelvis ändrade arbetsförhållanden, ska placeringen lämnas.

Tillfällig placering fritidshem

För skolbarn kan kortare tid erbjudas. Detta kan ske t ex under skollov, men även vid andra tillfällen. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas vid ansökan om tillfällig tid i fritidshem. Placeringen beslutas av rektor för den grundskola där eleven är placerad. Vid platsbrist på önskat fritidshem kan placering istället komma att erbjudas på annat fritidshem.

Placeringserbjudande

Vi strävar efter att lämna besked om placering senast en månad innan önskat placeringsdatum, under förutsättning att fullständig ansökan har inkommit i tid.

Om du som vårdnadshavare inte svarar på placeringserbjudandet inom angiven tid, kvarstår inte ansökan och ny ansökan behöver göras för placering i fritidshem.

Placeringserbjudande kan inte lämnas förrän samtliga skulder avseende förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är betalda till Kristianstads kommun av vårdnadshavaren som har omsorgsbehovet.

Vid accepterande av placeringserbjudande

När accepterande av placeringserbjudande sker, accepteras Kristianstads kommuns tillämpningsföreskrifter, gällande placering i fritidshem. Accepterandet ska ske skriftligen.

Placeringsinnehavare

Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda placeringsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften.

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med eleven, så kallat växelvis boende, och båda har ett omsorgsbehov är båda placeringsinnehavare. Eleven har en placering, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.

Schematider och frånvaroanmälan

Vårdnadshavare är skyldiga att lämna uppgifter om arbets- och studietider. För att kunna planera verksamheten är det viktigt att alla inkommer med korrekta schematider och frånvaro snarast möjligt i Edlevo-appen (tidigare Tieto Edu). Rektor beslutar vilken framförhållning som behövs med hänsyn till lokala förutsättningar.

Mer information finns på www.kristianstad.se/franvaroanmalan

Uppgifter om arbets- och studietider ska lämnas

 • Innan placeringen påbörjas.
 • När arbets- och studietiderna ändras.
 • Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppsägning av placering

Uppsägningen av placering kan du göra det via e-tjänst, www.kristianstad.se/fritidshem eller via blankett.

Uppsägningstiden påbörjas från det datum då uppsägningen inkommit till Kristianstads kommun. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Placeringen får endast användas fram till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning.

Vid övergång från förskola till fritidshem ska placeringen sägas upp och då sker ingen debitering under mellanliggande period förutsatt att uppsägning kommit in i tid.

Sker byte från fristående fritidshem till Kristianstads kommuns regi eller tvärtom är uppsägningstiden två månader.

Vårdnadshavare som säger upp en placering och sedan får en ny placering inom tre månader kommer att få betala avgift under den mellanliggande perioden, räknat från placeringens sista dag.

Uppsägningstiden är två månader och gäller från accepterat placeringserbjudande.

Upphör tillsynsbehovet grundat på arbete, arbetssökande, föräldraledighet eller studier så måste uppsägning ske.

Avgifter för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Maxtaxa

I Kristianstads kommun gäller den av staten fastställda maxtaxan, vilket innebär att taxan är inkomstrelaterad men ett tak sätts för hur hög avgiften blir för hushållet.

Månadsavgiften utgår från antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år. Ändrad inkomst ska anmälas via e-tjänst på hemsidan eller via blankett en månad före förändringen.

Som hushåll räknas gifta/sammanboende/registrerade partners. Bådas inkomster räknas som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Bruttoinkomsten per månad och hushåll beräknas på årsinkomst/12 max 54 830 kronor (2023). Inkomsttaket i taxan indexeras varje år i januari månad, vilket gör att avgiftsnivåerna höjs.

Avgiften betalas 12 månader om året och den preliminära avgiften betalas i förskott. Avgift betalas även under barnets sjukdom och vid vårdnadshavares semester eller annan ledighet.

Förändrade familjeförhållanden påverkar avgiften, exempelvis vid skilsmässa/separation, giftermål eller nytt samboförhållande.

Inkomstuppgift

Vårdnadshavare har en skyldighet att lämna korrekta inkomstuppgifter. Detta ska göras även då inkomsterna förändras. Skyldighet gäller också att anmäla aktuella familjeförhållanden. Lämnas inte korrekta inkomstuppgifter korrigeras detta utifrån den inkomstjämförelse som genomförs, se ”Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst”, se nedan.

Inkomstuppgift ska lämnas

 • Innan placeringen påbörjas.
 • När hushållsinkomsten ändras.
 • Om familjeförhållandena ändras.
 • Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen.

Skatteverkets uppgift om förvärvsinkomst är avgiftsgrundande

Exempel på avgiftsgrundande inkomst som räknas (www.skatteverket.se)

 • Skattepliktig inkomst.
 • Föräldrapenning.
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/ersättning.
 • Utlandsinkomst.

Lämnas inte inkomstuppgift debiteras avgift grundat på maxinkomst. I de fall inkomst har lämnats sedan tidigare utgår avgiften från den inkomsten.

Utifrån de inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnar utgår avgifterna och det åligger vårdnadshavare att kontrollera att det är rätt avgift som debiteras.

Avgifter för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

I Kristianstads kommun utgår avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem från 4 olika taxor inom ramen för maxtaxan.

Taxa Andel av hushållets månadsinkomst Förklaring
Taxa 1 3 % Gäller för 1-3-åringar i förskola/pedagogisk omsorg och för 4-6-åringar under den period som grundskolan har sommarlov.
Taxa 2 1 % Gäller för barn i fritidshem och för 1-5-åringar i förskola som är i behov av särskilt stöd.
Taxa 3 0 % Gäller under grundskolans terminer för barn 3-5 år som har rätt till allmän förskola. Gäller även elever i fritidshem som är i behov av särskilt stöd.
Taxa 4 1,5 % Gäller 3-6-åringar med tillsynsbehov som har rätt till allmän förskola under grundskolans terminer.

Yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 osv.

Ett exempel på beräkning av månadsavgift

Två vårdnadshavare lever tillsammans och har tre barn, 1 år, 4 år och 8 år. Hushållets sammanlagda inkomst utgör max, dvs över 54 830 kr i månaden.

Barn 1 1 år, förskola Taxa 1=3 % 1645 kr
Barn 2 4 år, förskola (inkl allmän förskola) Taxa 4=1,5 % 822 kr
Barn 3 8 år, fritidshem Taxa 2=1 % 548 kr
SUMMA     3015 kr

Avgifter fr.o.m. 2023-01-01

Förskola eller pedagogisk omsorg

Taxa 1

 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

 Barn 4

1-3 åringar

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

3 %

1645 kr

2 %

1097 kr

1 %

548 kr

0 %

0 kr

Barn 3-5 år med tillsynsbehov

Reduceringen gäller under läsåret, dock inte under sommarlovet.
Reduceringen av avgiften sker automatiskt och vårdnadshavaren behöver inte ansöka om det.

Taxa 4

under terminerna

  Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4

3-åringar from

höstterminen

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

2,2 %

1206 kr

1,5 %

822 kr

0,9 %

494 kr

0 %

0kr

Taxa 1

under sommarlovet

  Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
4-6 åringar

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

3 %

1645 kr

2 %

1097 kr

1 %

548 kr

0 %

0 kr

Allmän förskola (inget tillsynsbehov)

Taxa 3   Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
3-5 åringar (3 åringar from höstterminen)

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

0 %

0 kr

0 %

0 kr

0 %

0 kr

0 %

0 kr

Fritidshem eller pedagogisk omsorg för barn i ålder 6-13 år

Taxa 2

 

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
6-13 åringar (6 åringar f.r.o.m. höstterminen, 13 åringar t.o.m. vårterminen. 

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

2 %

1097 kr

1 %

548 kr

1 %

548 kr

0 %

0 kr

Barn i behov av särskilt stöd

enligt 8 kap. § 7 och § 9 skollagen

Taxa 2

 

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
1-5 åringar (6-åringar t.o.m. vårterminen) i behov av särskilt stöd, med tillsynsbehov.

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

2 %

1097 kr

1 %

548 kr

1 %

548 kr

0 %

0 kr

1-5 åringar utan tillsynsbehov enligt 8 kap. § 7 och § 9 skollagen
6-13 åringar i fritidshem utan tillsynsbehov enligt 14 kap. § 6 skollagen

Taxa 3   Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
1-13 åringar utan tillsynsbehov

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

0 %

0 kr

0 %

0 kr

0 %

0 kr

0 %

0 kr

Allmänt om avgifter

Delad faktura

Överstiger respektive barns sammanlagda avgift maxtaxan reduceras båda hushållens avgifter procentuellt. Om en av vårdnadshavarna säger upp placeringen eller ändrar inkomst påverkas med automatik den andre vårdnadshavarens avgift.

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad, skilda boende och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll.

Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men totalsumman får inte överstiga maxtaxan.

Exempel:

1 förskolebarn med tillsynsbehov och två hushåll, Taxa 1

Steg 1

Vårdnadshavare 1

hushållets inkomst = 23 000 kr/mån

 

3 %=690 kr

Vårdnadshavare 2

hushållets inkomst = 34 000 kr/mån

 

3 %=1020 kr

SUMMA per månad

1710 kr

Förskolebarnets totala avgift blir 1710 kr. När avgiften överstiger maxtaxan det vill säga 1645 kr sker det en reducering, i detta fall med 65 kr.

Steg 2

Procentuell fördelning av reduceringen.

Vårdnadshavare 1 690 kr/1710 kr= 40 % x 65 kr=26 kr 690-26=664 kr
Vårdnadshavare 2 1020/1710 kr=60 % x 65 kr=39 kr 1020-39=981 kr
SUMMA per månad     1645 kr

Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst

Årligen sker en efterkontroll av vårdnadshavarens inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst, i syfte att säkerställa att alla hushåll har betalat rätt avgift. Kontrollen avser den av Skattemyndigheten senaste fastställda taxerade inkomsten. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära återbetalning eller efterkrav av avgift. Taxerad förvärvsinkomst beräknas utifrån hela årets inkomst. En separat faktura skickas till de för avgiften aktuella vårdnadshavarna och fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner.

Återbetalning sker via avdrag på ordinarie faktura eller manuell utbetalning.

Betalning

I samband med att placering accepteras anges vem av vårdnadshavarna som ska vara fakturamottagare. Fakturamottagare är den som ansvarar för att betalning av fakturor avseende placering i förskola/fritidshem sker.

Fakturan skickas ut en gång i månaden under årets samtliga tolv månader, förfallodag är i slutet av månaden och avgiften betalas preliminärt i förskott. När inkomst eller placering ändras regleras avgiften på nästkommande faktura.

Frågor angående fakturan besvaras av administratör. Information med telefon och e-post uppgifter finns på fakturan och på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida www.kristianstad.se/skollista

Krav – inkasso

Fakturor som inte blir betalda i tid handläggs av Kristianstads kommun, Redovisningsenheten, telefon växel 044 13 50 00. Redovisningsenheten kan även hjälpa till med en avbetalningsplan. För detta tas en avgift ut.

Kristianstads kommun skickar inte ut någon påminnelse. Ett inkassokrav utgår 7 - 13 dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om att avstängning från fortsatt placering övervägs.

Avstängning

Om faktura inte betalas kan avstängning från fortsatt placering ske.

I brev om avstängning, som skickas ut till vårdnadshavare som har skuld framgår det från vilket datum avstängning kommer ske om inte betalning görs. Betalning kan göras fram till dagen innan enligt avstängningsdatum i brevet.

Rektor informerar vårdnadshavare och medarbetare på berörd avdelning om att avstängning träder i kraft.

Om avbetalningsplan beviljats men ej fullföljs meddelar rektor vårdnadshavare samt medarbetare att avstängning träder i kraft med omedelbar verkan.

Om avstängning verkställs kan förnyad placering inte beviljas förrän samtliga skulder avseende förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är betalda. Avstängning kan inte ske från avgiftsfri allmän förskola.

E-faktura

Det finns möjlighet att betala via e-faktura. Kontakta din bank eller anmäl via internetbanken.

Autogiro

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från kundens bankkonto.

Vill du betala med autogiro beställ blanketten genom att kontakta Kristianstads kommun.

KIVRA

För dig som valt att ha tjänsten KIVRA, digital brevlåda, erhålls fakturan denna väg.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.