Tätorten Åhus

Kristianstads kommun startar nu ett arbete kring Åhus framtida utveckling. Detta sker genom att en fördjupad översiktsplan för tätorten Åhus tas fram. Ambitionen är att ta fram tydliga förslag kring hur samhällsutvecklingen i Åhus ska ske på längre sikt.


Tack för alla synpunkter i det tidiga samrådet!

Nästa steg att ta fram en samrådshandling för ÄÖP Åhus har nu påbörjats. De synpunkter som kom in under tidigt samråd har presenterats för projektets styrgrupp, i vilken även politiker deltar, och bearbetas nu tillsammans utifrån de förutsättningar som finns i gällande ÖP 2013 och mål för framtiden. 

En del av de synpunkter som kom in tog upp konkreta problem med belysning och skötsel av gemensamma ytor. Dessa synpunkter berör inte översiktsplaneringen men har skickats till berörd förvaltning. Vill du lämna en felanmälan eller har andra synpunkter kopplade till de allmänna ytorna vänd dig till Medborgarcenter. De säkerställer sedan att din synpunkt når rätt förvaltning och ansvarig person inom kommunen.

Samrådshandlingen planeras till hösten 2022 då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.