Självservice - e-tjänster och blanketter

Kristianstads kommuns e-tjänsteportal - en samlingsplats för e-tjänster, blanketter och dokument.

Välj någon av kategorierna:

Klicka på bilden för att komma till Avfall    Barn & Skola    Bygga & Bo    Energi & Sotning
             
Kultur & Fritid
  Lantbruk
  Livsmedel, Alkohol och Tobak
  Miljö & Hälsa
             
Politik & Påverkan
  Räddning & Säkerhet
  Stöd & Rådgivning   Trafik & Parkering
             
Turism   Vatten & Avlopp
  Vård & Omsorg
  Övrigt
 

I vissa fall krävs inloggning via e-legitimation

E-legitimation är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. I kommunens e-tjänsteportal fungerar e-legitimation från din bank (BankID) eller Telia. Mer information finns på www.e-legitimation.se. Vid problem eller frågor rörande e-legitimation vänligen kontakta den organisation som utfärdat e-legitimationen! 

Avfall

        E-tjänst   Blankett
Kompostering - Anmälan  
 
   Word
Mellanlagring av farligt avfall - Anmälan            PDF
Återvinning av avfall för anläggningsändamål - Anmälan            PDF
Transport av avfall - Anmälan       Till Länsstyrelsen >
Transport av farligt avfall - Anmälan       Till Länsstyrelsen >
Uppehåll i sophämtning/slamtömning - Ansökan       Via portal     PDF
Sopdispens-delat abonnemang - Ansökan            PDF
Mall för anteckningar över farligt- och övrigt avfall samt kemikalieförteckning            Word
Transport av farligt avfall - Tillståndsansökan       Till Länsstyrelsen >
Farligt avfall - Transportdokument            Word

 

Barn & Skola

        E-tjänst   Blankett

E-tjänster och blanketter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, klicka här >>

 
 
 
Betygskopia - Beställning       Via hemsidan    
Edwise - skicka in ansökan, aktuellt schema, inkomst, uppsägning, e-post och telefonuppgifter       Via portal     
Förskola (kommunal) - Ansökan       Via hemsidan    
Förskola (privat) Kontakta respektive verksamhet direkt, lista finns här.
Gymnasiet - Ansökan     Via portal     

 

Bygga & Bo

        E-tjänst   Blankett
Felanmälan  
  Via hemsidan  
Planbesked - Begäran
         PDF
Lantmäteriförrättning - Ansökan            PDF
Fastighetsreglering - Ansökan & överenskommelse      
   PDF
Nybyggnadskarta - Beställning            PDF
Strandskydd - Ansökan om dispens            PDF
Bygglov - Ansökan            PDF
Bygg och rivningsanmälan            PDF
Kontrollansvarig - Anmälan            PDF
Teknisk beskrivning            PDF
Utstakning - Ansökan            PDF
Slutbesked - Begäran            PDF
Lägenhetsregister, anmälan om lägenheter, flerbostadshus            PDF
Lägenhetsregister, anmälan om lägenheter, småhus            PDF
Byggnadsvårdsbidrag - Ansökan            PDF

 

Energi & Sotning

        E-tjänst   Blankett
Värmepump - Anmälan  
 
   PDF
Cisterner - Anmälan            PDF
Förbränningsanläggning - Anmälan            PDF
Oljetankar/cisterner - Skrotningsintyg            PDF
Vindkraft - Uppgifter            Word
Medgivande för fastighetsägare att utföra sotning på egen anläggning - Ansökan            PDF
Medgivande för fastighetsägare att låta annan utföra sotning på egen anläggning - Ansökan            PDF

 

Kultur & fritid

        E-tjänst   Blankett
Kommunalt aktivitetsstöd       Via portal     
Arrangörsstöd - Ansökan       Via portal     PDF
Bibliotekstjänster       Via portal     
Båtplats i Åhus - Ansökan            PDF
Driftbidrag - Ansökan       Via portal     PDF
Energieffektiviseringsbidrag - Ansökan       Via portal      PDF
Evenemangsbidrag - Ansökan            PDF
Flagga - Ansökan privatperson            PDF
Flagga/fana - Ansökan förening/organisation       Via portal      
Föreningsregister - Anmälan            PDF
Föreningsregister - Sökfunktion       Via portal     
Hyresbidrag - Ansökan       Via portal      PDF
Idrotts- & fritidsanläggningar - Boka       Via portal     
Integrationsbidrag - Ansökan             PDF
Integrationsbidrag - Redovisning            PDF
Investeringsbidrag - Ansökan       Via portal      PDF
Kulturnattsbidrag - Ansökan            PDF
Lotteri enligt 15 och 16 § lotterilagen - Ansökan            PDF
Lotteri, start av - Ansökan             PDF
Lotteri, registrering enligt 17§ lotterilagen - Ansökan            PDF
Lotteriredovisning            PDF
Lotterikontrollantanmälan            PDF
Projektbidrag Fritid - Ansökan       Via portal      PDF
Projektbidrag Kultur - Ansökan       Via portal      PDF
Projektredovisning            PDF
Verksamhetsbidrag - Ansökan       Via portal     PDF

 

Lantbruk

        E-tjänst   Blankett
Djur som ej är husdjur inom detaljplanelagt område - Tillstånd
 
 
   PDF
Spridning av gödsel för att förhindra jordflykt - Underrättelse            PDF
Gödselspridning - Dispens            PDF
Uppodling av annan mark än jordbruksmark - Anmälan            PDF
Lantbruksföretag enligt miljöbalken - Anmälan            PDF
Tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt - Ansökan
Bilaga A, fyll i en bilaga för varje aktuellt skifte.
           PDF

 PDF
Spridning av slam på åkermark - anmälan            PDF
Miljörapport lantbruk - Mall            Word
Kemikalieföreteckning lantbruk - Mall            Word

 

Livsmedel, Alkohol & Tobak


      E-tjänst   Blankett
Alkohol och serveringstillstånd, klicka här
Registrering av livsmedelsanläggning - Anmälan            PDF
Riskklassificering av livsmedelsanläggning - Underlag            PDF
Registrering av dricksvattenanläggning - Anmälan            PDF 
Dricksvattenanläggning - underlag för riskklassificering            PDF
Mall för egenkontrollprogram för vattenverk             Word
Försäljning av tobak - Anmälan            PDF
Mall för egenkontrollprogram tobaksförsäljning            Word
Matförgiftning - Anmälan       Via hemsidan    

 

Miljö & Hälsa

        E-tjänst   Blankett
Verksamhet enligt miljöbalken - Anmälan            PDF
Anmälan av förbränningsanläggning enligt miljöbalken            PDF
Ändring av A-, B- eller C-verksamhet - Anmälan            PDF
Nedläggning av miljöfarlig verksamhet - Anmälan            PDF
Driftstörning - Anmälan avvikelse            PDF
Kemikalieförteckning - Mall            Word
Klagomål kopplade till miljö- och hälsoskyddsfrågor - anmälan            PDF
Sanering av förorenade områden - Anmälan            PDF
Sanering/byte av kvicksilverförorenade avloppsrör - Anmälan            PDF
Kemisk bekämpning - Ansökan om tillstånd            PDF
Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt - Ansökan om tillstånd
 - Bilaga A, fyll i en bilaga för varje aktuellt skifte.
         

 PDF

 

 

 

 PDF

Undervisningslokal, hygienlokal, bassängbad - Anmälan            PDF
Solarium - Anmälan            PDF
PCB - Inventering
 A1. Fogmassor - Inventeringsprotokoll PCB Word
 A2. Isolerrutor - Inventeringsprotokoll PCB Word
 A3. Kondensatorer - Inventeringsprotokoll PCB Word
 A4. Golvmassor - Inventeringsprotokoll PCB Word
 B.   Sammanställning inventering PCB Word
       Åtgärdsplan för sanering av PCB  PDF
PCB - Sanering
       PCB-sanering - Anmälan  PDF
 C1. Fogmassor Dokumentation av genomförd sanering  PDF
 C2. Isolerrutor Dokumentation av genomförd sanering  Word
 C3. Kondensatorer Dokumentation av genomförd sanering  PDF
 C4. Golvmassor Dokumentation av genomförd sanering  PDF
 D.   Genomförd PCB-sanering - Rapport  Word

 

Politik & Påverkan

     
E-tjänst   Blankett
Diariet via webben Läs mer   Via hemsidan  
Fullmäktige Livesändning       Via hemsidan    
Medborgarförslag   Läs mer   Via portal     PDF
Politiker - Sök
 
  Via hemsidan  
Politikertjänst - Avsägelse       Via portal     
Politikertjänst - Interpellation       Via portal     
Politikertjänst - Motion       Via portal     
Synpunkten - Vad tycker du?    Läs mer   Via hemsidan    

 

Räddning & Säkerhet

        E-tjänst   Blankett
Brandskydd - Mall för skriftlig redogörelse
 
 
   PDF
Brandfarlig vara - Tillståndsblankett            Word
Explosiv vara - Tillståndsblankett            Word
Tillfällig övernattning - Checklista            Word
Reklamation/Avvikelse till Larmcentralen       Anmäl via webben    

 

Stöd & Rådgivning

        E-tjänst   Blankett
Förvaltarfrihetsbevis   Läs mer        
God man & förvaltare   Läs mer    Via portal    
Månadsbokföring för gode män och förvaltare          Excel
Tillgångsförteckning för gode män och förvaltare            PDF
Årsräkning för gode män och förvaltare            PDF
Redogörelse för uppdrag - gode män och förvaltare            PDF
Ekonomiskt bistånd   Läs mer  
 
Stiftelser och fonder   Läs mer        

 

Trafik & Parkering

        E-tjänst   Blankett
Boendeparkering - Ansökan (info)
 
 
   PDF
Arbetsplatsparkering - Ansökan (info)            PDF
Grävtillstånd - Ansökan (info)            PDF
Nyttoparkering - Ansökan (info)            PDF
Dispens motortrafik på gågator - Ansökan (info)            PDF
Kommunalt bidrag till enskild väg - Ansökan (info)            PDF
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Ansökan (info)            PDF

 

Turism

        E-tjänst   Blankett
Aktiviteter - Sök       Via hemsidan    
Broschyrer - Beställ  
  Via hemsidan  
Evenemang - Sök & boka       Via hemsidan    
Stuga - Boka online       Via hemsidan    
Paket - Boka online       Via hemsidan    
Kartor - Beställ


Via hemsidan


Mat & dryck - Sök       Via hemsidan    
Shopping - Sök       Via hemsidan    
Sevärdheter - Sök       Via hemsidan    

 

Vatten & Avlopp

        E-tjänst   Blankett
Anslutning av kommunalt vatten och avlopp - Anmälan
 
 
   PDF
Översvämning - Anmälan            PDF
Anläggning för enskilt avlopp - Ansökan            PDF
Kvalitetsförsäkran för enskilt avlopp            PDF
Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall och slam            PDF
Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare            PDF
Vattenavläsning (lämna uppgifter från vattenmätare)       Via hemsida    
Fakturahistorik Vatten och avlopp       Via hemsida    

 

Vård & Omsorg

        E-tjänst   Blankett
Broschyrer - Beställ eller ladda ner       Via hemsidan
Inkomstförfrågan - för beräkning av avgifter för insatser
 
 
   PDF
Fullmakt - för att ta emot räkning, avgiftsbeslut och

inkomstförfrågan för annan person

           PDF
Autogiroblankett - medgivande för avgifter            PDF
Synpunkter       Via hemsidan    PDF
Ansökan Fonder            Word
Ansökan Föreningsbidrag            Word

 

Övrigt

        E-tjänst   Blankett
Jobbansökan/Lediga jobb   Läs mer   Via portal   
Feriearbete   Läs mer  
   
Bransch- & företagsregister       Via hemsidan  
Offertförfrågningar & upphandlingar - Söka aktuella   Läs mer   Via hemsidan  
Lokaler & mark - Sök lediga       Via hemsidan  
Kommunens verksamhetsområden       Via hemsidan  
RSS-tjänst kommunnyheter       Via hemsidan    
Karttjänster       Via hemsidan    

Nyhetsarkiv