Vision Kristianstad 2030 - Vi lyfter tillsammans

Visionen beskriver hur vi vill att samhället ska vara de närmaste åren fram till 2030.  Vad vi ska satsa på och vilken riktning vi ska ta. Den ska utmana vår identitet, stärka vår självkänsla och skapa framtidstro. Vår vision känner inga geografiska gränser. Vi använder Kristianstad som ett samlingsbegrepp.

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt. Vision Kristianstad 2030: Vi lyfter tillsammans beslutades i bred politisk enighet av kommunfullmäktige den 10 juni 2014.

Tillväxt - tanke -  trivsel

Visionen bygger på tre områden som alla börjar på T; tillväxt, tanke och trivsel.

Tillväxt

Tillväxt handlar om Kristianstads ambition som motor i regionen. Vi ska vara en attraktiv ort som drar till sig människor, kompetens och idéer. Detta är en förutsättning för ett bra näringslivsklimat, en expansiv högskola och satsningar på infrastruktur. Tillväxt skapar också en stark arbetsmarknad och är positiv för folkhälsan.

Tanke

Tanke handlar om delaktighet och ansvar för framtiden. Kristianstad står för mångfald och ett positivt samhällsklimat. Vi tror att en rik variation av livsstilar och utbildning är positiv för framtidens sysselsättning och utveckling. Våra gemensamma värderingar ligger till grund för alla förändringar.

Trivsel

Trivsel handlar om hur samhället ska vara för att människor ska må bra i livets alla faser.  Vilka förändringar vi ska satsa på för att invånarna ska känna trygghet, stolthet och glädje. Hur historiska värden och olika typer av tillgångar kopplas samman och gör att Kristianstad tar plats. 

Hur når vi vår vision?

Kristianstads kommun har brutit ner visionen i en strategisk färdplan som har målbild 2020. Den strategiska färdplanen har en hög hållbarhetsambition och fokuserar på fyra delområden; hälsa och delaktighet, boendemiljöer och stadsutveckling, arbetsliv och attraktionskraft samt friska ekosystem.

Läs hela den strategiska färdplanen 2020

Varför behöver Kristianstad en  vision?

Kristianstads tidigare vision ”Kristianstad växer” var från 2004. De senaste åren har kommunen gjort omfattande investeringar för att få Kristianstad att växa som arenan, naturum och ett nytt kommun- och regionhus. För att lyfta ytterligare behöver vi ta tillvara på den attraktivitet som investeringarna skapar och fokusera på sociala satsningar.

Kristianstads tidigare vision "Kristianstad växer"