Styrdokument

Den kommunala verksamheten styrs genom beslut på olika nivåer i organisationen. Besluten dokumenteras i reglementen, policys, riktlinjer, föreskrifter och författningar. Andra styrande dokument är planer och taxor.

För den löpande styrningen av verksamheten används sedan 2006 en modell för balanserad styrning som kallas Styrkan.

Styrdokumenten finns samlade under länkarna till vänster.