Kommunens organisation

Kristianstads kommun är en arbetsplats med ca 6 500 fast anställda. Verksamheten är organiserad i åtta  förvaltningar. Kommunledningskontoret med kommundirektören i spetsen har det övergripande ansvaret. Kommunen har också åtta hel- eller delägda bolag.

Hur kommunen är organiserad i olika förvaltningar kan du se i organisationsplanen. Du kan besöka förvaltningarna via menyn. Då får du reda på förvaltningarnas uppgifter. Du kan också den här vägen nå en del av förvaltningarnas service och information.

Vill  du ha kontakt med en enskild person på en förvaltning eller undrar vem du ska prata med kontaktar du enklast vårt medborgarcenter.

Kristianstads kommun samarbetar med ett antal grannkommuner i en grupp som kallas Skåne nordost.