Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

 1. Ledningssystemet är verktyget för att uppnå kvalitet!
 2. Socialstyrelsens definition av kvalitet är att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheterna enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade.
 3. Omsorgsnämnden är ansvarig för att det inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården erbjuds en god kvalitet i verksamheten och att det finns ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

 

  

Ledningssystemet ska ge verksamheten stöd i att:

 • planera
 • leda
 • kontrollera
 • följa upp
 • utvärdera
 • förbättra verksamheten  

 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten och kvalitetsarbetet.

 • Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 § står att insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförandet av uppgifter inom socialtjänsten skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) 6§ innehåller motsvarande bestämmelser. Kraven på god kvalitet gäller både enskild och offentlig verksamhet inom socialtjänsten. Kvalitetsbegreppet omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser.   
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  kap 2a§ står att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.  
 • Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9
 • Socialstyrelsens Handbok Ledningssystem

 

Grunderna för omsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete inom Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. 

Ledningssystemet är uppbyggt utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitetsarbetet inom SoL, LSS och Hälso- och sjukvård Det gemensamma ledningssystemet erbjuder en lättåtkomlig, lättförståelig dokumentation för ledningssystemet och därmed en helhet av verksamhetens kvalitetsarbete. Så långt det är möjligt är ledningssystemet beskrivet i processer, aktiviteter och rutiner. 

Det gemensamma ledningssystemet omfattar:

 1. Samverkan                                                      
 2. Dokumentationsskyldighet
 3. Systematiskt förbättringsarbete inklusive egenkontroll, riskanalys, avvikelser, synpunkter och klagomål                    
 4. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet  

 

Ledningssystemet är för respektive område uppdelat i tre delar enligt följande:

1. Mål- Metod – Uppföljning

Här finns lagtext, beskrivning av hur förvaltningen säkerställer kvalitet, beskrivning av mål och hur uppföljning skall ske. 

2. Ansvarsfördelning

Här beskrivs ansvarsfördelningen inom Ledning - Utveckling –Genomförande. 

3. Länkar till rutiner

Här finns länkar till riktlinjer och rutiner i befintliga handböcker.