Tidstilldelning

Normaltid

Grunden för barnets schema är vårdnadshavarens arbets-, studie- och skäliga restider. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare informerar personalen om ditt barns vistelsetid i förskolan eller fritidshemmet. Förläggning av de timmar som barnet är i förskola/pedagogiskomsorg, och som inte är beroende av vårdnadshavares arbetstid, beslutas av förskolechef. Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att delta i verksamheten upp till detta timantal. Barn i behov av särskilt stöd som beviljats plats i förskola har rätt att delta i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka om inte ett större tillsynsbehov finns.

Obekväma tider

Kristianstads kommun kan inte garantera att placering på obekväma tider kan erbjudas inom fyra månader efter anmälningsdatum. På Lekholmens nattavdelning har de barn företräde som har mest omsorgsbehov på obekväma tider. Om behov av placering på obekväma tider förändras kan överflyttning till annan förskola bli aktuellt.