Börja / Sluta

Inskolning

Förskolebarn har rätt till högst tio dagars avgiftsfri inskolning. Sker byte av förskola eller pedagogisk omsorg löper debiteringen. Då barnet börjar under en pågående månad debiteras dagavgift. 

Uppsägning

Uppsägningstiden är två (2) månader. Uppsägning ska ske skriftligt till skolområdets expedition.

Uppsägningstid räknas från det datum uppsägningen inkom till expeditionen. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Platsen får endast användas fram till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning.

Sker byte från fristående förskola eller fritidshem till kommunal eller tvärtom är uppsägningstiden två månader.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan ansöker om ny inom tre månader ska betala avgift mellanliggande tid. Om barnet byter från förskola till fritidshem ska platsen sägas upp. Det sker ingen debitering under mellanliggande period, förutsatt att uppsägningen har kommit in i tid.

När vårdnadshavare till förskolebarn står till arbetsmarknadens förfogande eller är föräldrarlediga ändras schema till15 timmar/vecka från det datum förändringen träder i kraft.

För skolbarn vars vårdnadshavare blir arbetslösa avslutas placering och debitering i samband att förändringen inträffar. Platsen sägs upp vid föräldrarledighet.