Avgifter

Grundavgift

Månadsavgiften utgår ifrån antal barn i familjen som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år. Ändrad inkomst skall vara skriftligt anmält en månad före förändringen. För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/ barnen är gemensamma eller inte.

  • Bruttoinkomsten per månad (årsinkomst/12) är max 42 000 kr
  • Avgiften uttages 12 månader om året
  • Avgiften betalas preliminärt i förskott

 

Delad faktura

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavare och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll. Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men summan får ej överstiga taket i maxtaxan.

 

Familjehemsplacering

För familjehemsplacerat barn utgör arvodesdelen och omkostnadsersättningen avgiftsgrundande inkomst. Har familjen både familjehemsplacerat barn och egna barn inom barnomsorgen räknas totala bruttoinkomsten och familjen får tillgodogöra sig den vanliga flerbarnsrabatten.