Avgifter

Grundavgift

Månadsavgiften utgår från antal barn i familjen som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år. Ändrad inkomst skall vara skriftligt anmäld en månad före förändringen.

För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte.

Bruttoinkomsten per månad (årsinkomst/12) max 42 890 kronor. Avgiften betalas 12 månader om året. Avgiften betalas preliminärt i förskott.

Inkomstuppgift ska lämnas:

• Innan placeringen påbörjas.
• När familjens inkomst ändras.
• Om familjeförhållandena ändras.
• Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen.

Lämnas ej aktuell inkomstuppgift debiteras avgift enligt maxinkomst dvs 42 890 kronor per månad.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

• Inkomst av tjänst.
• Inkomst av näringsverksamhet.
• Skattepliktiga ersättningar.
• Skattepliktiga förmåner.
• Taxerad förvärvsinkomst.
• Föräldrapenning.
• Arbetslöshetsersättning.
• Kontant arbetsmarknadsstöd.
• Aktivitetsstöd.
• Sjukpenning.
• Sjukersättning/aktivitetsersättning.
• Familjehemsföräldrars arvodes och omkostnadsersättning.
• Familjebidrag i form av familjepenning.
• Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode.
• Pension (ej barnpension).
• Övriga i förekommande fall skattegrundande.