E-tjänster och blanketter

E-tjänster för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Via e-tjänsterna kan du skicka in ansökan, aktuellt schema, inkomstuppgift, uppsägning, e-post och telefonuppgifter. För att kunna använda e-tjänsterna måste du ha ett vårdnadshavarkonto till edWise som du ansöker om via edWise.se. Ansökan av konto kan göras vid placeringens from datum, alltså inte tidigare datum än placeringen. På edWise webbsidan finns på högersidan "ansökan om konto för vårdnadshavare" där du i formuläret väljer Kristianstads kommun och skriver i aktuellt uppgifter. Det behövs en ansökan per barn och ansökningarna samlas under ett vårdnadshavarekonto. När kontot är bekräftat kommer inloggningsuppgifter att skickas till den e-post adress som du har angivit.

 

Lathund för att skapa konto i edWise

Ansökan förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg

 

Förskola

Förskole- och fritidshemsblanketter skickas in till aktuell administrativ assistent, se kontaktuppgifter
Ansökan till förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg
Autogiro-ansökan och info
Inkomst
Klagomål mot utbildningen - genom Synpunkten
Olycksfallsförsäkring
Schema för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Tillfällig tid avseende fritidshem
Uppsägning av förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg

Ändrade familjeförhållanden

 

Grundskola

Ansökan om prövning i fri kvot
Bilaga fri kvot
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
Anmälningsblankett om in- och utflyttning
Betygskopia
Klagomål mot utbildningen - genom Synpunkten
Ledighetsansökan
Laktosintyg
Olycksfallsförsäkring

Skolbyte

Språkval 
 

Gymnasium-Vux

Anhållan om ledighet för elev
Ansökan om inackorderingstillägg
Ansökan om resebidrag
Ansökan studieavbrott/skolbyte/studieuppehåll 
Betygskopia
Förändring av studiesituation
Klagomål mot utbildningen - genom Synpunkten
 

Grundsärskola/gymnasiesärskola

Ansökan om mottagande
Begäran om avslutad skolgång
Medgivande om försöksperiod
 

Modersmålsundervisning

Anmälan modersmålsstöd/undervisning - grundskolan
Ansökan om modersmålsundervisning - gymnasieskolan
Meddelande om modersmålsundervisningens upphörande
 

Övriga blanketter

Resursskola: ansökan
Resursskola: uppsägning av elevplats
Vårdnadshavares kontaktuppgifter

Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av barn- och utbildningsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig, egenhändigt undertecknad, begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Uppgifter, som är allmänna handlingar, kan efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen.