Kristianstad: VA-arbete Västra Vallgatan och Ridhusgatan

Många av innerstadens vatten- och avloppsledningar börjar bli gamla och behöver bytas ut. Under hösten och vintern 2016 byts vatten- och avloppsledningarna under Västra Vallgatan och Ridhusgatan.

Karta

Under vecka 32 (8 - 14 aug) kopplas ledningarna i korsningen Västra Vallgatan/Nya Boulevarden, vilket innebär att Nya Boulevarden kommer att vara avstängd för trafik under ett par dagar. Gatan öppnas så snart inkopplingen är färdig.

Återställningen av gatorna pågår sedan fram till hösten 2017 då de också rustas upp. Det blir mer belysningen, jämnare beläggning och bättre tillgänglighet längs gångstråken.

Arbetet utförs i etapper och framkomligheten längs Ridhusgatan och delar av Västra Vallgatan är begränsad där arbetet pågår.

Avstängning av dricksvatten

Kortare driftstopp på dricksvattenförsörjningen kan inträffa under tiden arbetet pågår.

De intilliggande fastigheterna kopplas in på den nya ledningen löpande. Tider för detta beror på många faktorer, men kommunen kommer att informera respektive driftansvarig i varje fastighet i så god tid som möjligt.

Planerad avstängning:  Den 15 augusti kommer dricksvattnet att kopplas om tillfälligt för en sträcka på Västra Vallgatan (mellan Ridhusgatan och Nya Boulevarden) och Ridhusgatan. Under tiden omkopplingsarbetet sker är dricksvattenförsörjningen avstängd i området. Arbetet påbörjas kl 9.40 och beräknas ta cirka 20 – 30 min.

*Uppdatering 2016-11-24*

Vattenledningsarbetet blev klart i början av november och just nu pågår återställning av Västra Vallgatan. Stensättning av gångytor och korsningar är det som sker nu och efter gångytorna stensätts körbanorna. Parkeringsplatserna återförs till gatan allteftersom den blir färdig längs sträckorna.