Vårt uppdrag - din trygghet

I dokumentet Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete antaget av Kommunfullmäktige hösten 2012, redovisar kommunen hur räddnings- och säkerhetsarbetet ska bedrivas utifrån de lagar som styr vår verksamhet.

Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete

Enligt Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor samt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun ha ett handlingsprogram för Räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering. Lagstiftningen föreskriver att handlingsprogram upprättas varje mandatperiod. Minst en gång per år ska varje del i handlingsprogrammet utvärderas. Detta innebär att det är ett levande dokument som förändras.

Kristianstad kommun har valt att ha ett bredare program som utöver skydd mot olyckor och krishantering även innefattar områdena internt kommunalt säkerhetsarbete samt säkerhetsskydd.

Handlingsprogrammet är framtaget i samverkan med Räddningstjänsten och säkerhetssamordnare i Skåne Nordost kommuner.