Hjälp oss att utveckla Åhus parker och lekplatser

2017-01-09

Under 2017 påbörjar Kristianstads kommun arbetet med att upprusta och förnya Åhus parker och lekplatser. Var med och påverka arbetet genom att svara på vår enkät. Den är öppen under hela januari.

Enkäten är öppen till och med den 31 januari.

Kartan nedan visar områdena i Åhus, samt bokstäver för lekplatserna till fråga 8 och 9.

1. Hur gammal är du?
Ålder

2. Inom vilket område bor du?
Område

3. Vad vill du att kommunen prioriterar i upprustningen?
Prioritering
4. Hur använder du främst parker och naturområden?
Främsta användning
5. Hur ofta besöker du parker och naturområden?
Frekvens6. Tycker du att gång-/rekreationsstråken behöver utvecklas i Åhus?


Om ja, var behöver de i så fall utvecklas? V.v. ange.
Om ja, vad upplever du är det största problemet? V.v. ange.
7. Är det något av områdena i Åhus som behöver fler lekplatser?


8. Vilken lekplats använder du mest? Se karta ovan...


9. Om kommunens skulle vara tvungen att ta bort någon lekplats, vilken skulle du då välja?


Tack för din medverkan!