Klimatstrategi och mål

Bilden visar biogasbuss och cyklist som kör mot värmekraftverk

Hotet om klimatförändringar är den svåraste miljöfrågan som människan ställts inför – och den viktigaste att lösa för framtiden. Utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet oavsett var de sker och effekterna av klimatförändringar berör alla.

Kommunen är en viktig aktör när det gäller de lokala förutsättningarna för att minska utsläppen av växthusgaser. Som ett steg i arbetet med att minska de lokala utsläppen Kristianstads kommun arbetar kommunen med att förverkliga klimatstrategin från år 2011.

 

Klimatstrategin sätter höga mål

I Kristianstads kommuns klimatstrategi kan du läsa vilka områden kommunen valt att fokusera på i klimatarbetet och varför just dessa är viktiga. Klimatstrategin innehåller också en bakgrundsbeskrivning och lägesbeskrivning 2011.

Klimatstrategi, nulägesbeskrivning 2011 (pdf 739 kB)

Klimatstrategi, mål och handlingsplan 2011 (pdf 214 kB)

Underlagsrapporter till klimatstrategin:


Samtidigt med klimatstrategin antog Kristianstads kommun i september 2011 också en vindbruksplan som beskriver förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft och ger principiella riktlinjer för etablering av vindkraftverk.

Vindbruksplan 2011

Kristianstad kommuns arbete

Kristianstads kommun arbetar sedan länge aktivt med att gå över från fossila bränslen till förnyelsebar energi och därmed minska utsläppen av koldioxid. Kommunstyrelsen deklarerade 1999 att kommunens långsiktiga vision är en fossilbränslefri energianvändning.

Inriktningen på kommunens klimatarbete kan sammanfattas i följande huvudpunkter:

  • Energi ska användas effektivare.
  • El- och värmeproduktion skall baseras på förnyelsebara bränslen och andelen lokalt producerad energi ska öka.
  • Energikonsumtion i form av fossila bränslen för omvandling till elektricitet och värme ska ersättas av förnyelsebar energi, i första hand fjärrvärme där det är möjligt och i andra hand med lokalt tillförd bioenergi. (pellets etc.)
  • Användningen av bensin och diesel för transporter ska minska genom dels successiv infasning av biogas producerad i Kristianstad dels låginblandning av inhemskt producerad etanol.
  • Det totala trafikarbetet och utsläppen av luftföroreningar ska minska, bland annat genom väl fungerande kollektivtrafik och förändrade beteenden (exempelvis ökad cykeltrafik).
  • En större del av avfallets energiinnehåll ska tas tillvara, i första hand genom rötning till biogas och i andra hand genom förbränning (värme och el).
  • Mängden gödsel och andra grödor från jordbruket som används för biogasproduktion och som biobränsle ska öka.
  • Kunskapen om utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid, främst metan och lustgas, och möjligheter att minska dessa ska öka.
  • Kommunen ska genom information försöka att påverka andra intressenters energival och utsläpp av växthusgaser.

 

Har du några frågor? Kontakta:

Lennart Erfors tfn 044-13 61 60