Service och stöd

för personer med funktionsnedsättning

Service och stöd Service och stöd

Kristianstads Kommun arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag.

Stöd- och serviceenheten, som är en del av Omsorgsförvaltningen, handlägger och verkställer insatser som finns för att ge dig som funktionshindrad stöd i ditt dagliga liv.

Grunden i Stöd- och serviceenhetens verksamhet är den lagstiftning som styr området:

  • Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) Länk till lagstiftning 

  • Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år, om rätten till bistånd 4 kap. 1 § eller anhörigstöd eller anhörigbidrag enligt kommunala riktlinjer i 4 kap. 2 § Länk till lagstiftning
    Boendestöd för psykiskt funktionshindrade.

  • Färdtjänst enligt lagen om färdtjänst. (Färdtjänst och riksfärdtjänst kan sökas på särskild blankett som hämtas på hemsidan).
    Länk till lagstiftning

  • Riksfärdtjänst enligt lagen om riksfärdtjänst Länk till lagstiftning.

  • Bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassning. Länk till lagstiftning

För merparten av Stöd- och serviceenhetens verksamhet krävs ett myndighetsbeslut som fattas av en handläggare. Myndighetsgruppen ska ge stöd och service med delaktighet och inflytande för kunden, utifrån kundens egna resurser och behov. Omsorgsnämnden har delegerat till handläggare att fatta beslut enl ovanstående lagar.

När beslutet är fattat tar verkställaren vid - dvs den verksamhet som ser till att du som har en funktionsnedsättning får det stöd och service som beslutet innefattar.

Även övriga förvaltningar arbetar till viss del med frågor som berör dig som har en funktionsnedsättning och kan på olika sätt tillhandahålla stöd och service till dig. I menyn finns länkar till olika verksamheter som bedrivs i Kristianstads kommuns regi.