Kristianstad – ett samhälle för alla

Fotokollage med en bild på rullstolsdans och en bild när några personer i rullstol pratar med varandra

Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället och de har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.

När det finns brister i miljön eller en verksamhet blir en funktionsnedsättning blir ett handikapp.  När bristerna åtgärdats och tillgängligheten ökat kan handikappet minska eller försvinna.

Ett samhälle för alla

Kristianstads kommuns arbete med funktionsnedsättning grundar sig på de nationella målen för handikappolitiken:

  • en samhällsgemenskap med mångfald som grund
  • att samhället utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet
  • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

 

Vi arbetar med att:

  • identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning
  • förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning
  • ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande.