Skydd mot översvämningar

Kristianstad anlades 1614 som en fästningsstad på en halvö i nordöstra Skåne. Läget, som då erbjöd en gynnsam försvarsposition, innebär idag en utsatthet för klimatförändringar och extremt väder. Därför arbetar Kristianstads kommun aktivt med skydd mot översvämningar.

Senare, under 1860-talet torrlades den nordöstra viken av Hammarsjön (Nosabyviken) för jordbruksändamål. I början av 1900-talet bebyggdes den forna sjöbottnen istället. Här ligger idag bostäder, Centralsjukhuset, Kristianstads centrala reningsverk och E22, strax intill Sveriges lägsta punkt, -2,41 m under havet.

Väster om stadskärnan passerar Helgeå, vars avrinningsområde sträcker sig norrut, ända upp till Rydaholm i  Jönköpings län och sjön Femlingen i Kronobergs län. Ån kan under vissa väderförhållanden stiga kraftigt, när stora vattenmassor ska passera Kristianstad på sin väg mot Östersjön.

Söder om staden ligger Hammarsjön, en grund sjö som även den kan stiga ett par meter. Översvämningarna är naturliga och viktiga för Kristianstads natur som vattenrike. Läs mer om vattenriket.

 

Ett utsatt läge

Stadens låglänta läge, stora flöden i Helgeå, kraftiga skyfall och en pågående havshöjning utgör en allvarlig hotbild.


Simulering av ett "hundraårsflöde", med 2014 års vallsystem.

Ett hundraårsflöde, eller hundraårsflod, sker då det genomsnittliga vattenflödet på en plats överskrids ungefär vart hundrade år. Sannolikheten att ett hundraårsflöde sker någon gång under en hundraårsperiod är 63 procent.

2002 inträffade ett högvatten som nådde +2,15 meter över havet vid Tivoliparken. Bara 1928 (+ 2,23 m) och 1917 (+ 2,18 m) var högre sedan mätningarna startade 1905. Situationen var allvarlig eftersom Hammarslundsvallen, som skyddar östra Kristianstad mot Hammarsjön, var nära att brista. Under fem dygn anlades hastigt en tryckbank av 50 000 ton bergkross bakom vallen, 25 lastbilar körde i skytteltrafik dygnet runt för att klara uppgiften. Vintern 2007 stod vattnet åter högt.

Flygbild februari 2007 vid vattennivå +1,63
Översvämningarna av Helge å i februari 2007. Centrala Kristianstad i bakgrunden.

 

Arbetet med översvämningsskydd

Kristianstad är angivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ett område i Sverige med betydande översvämningsrisk. Bostäder för tusentals personer och flera viktiga samhällsfunktioner hotas av översvämning om ingenting görs. Därför bygger Kristianstads kommun skyddsvallar, pumpstationer och dagvattendiken som skydd för staden. Projektet beräknas vara färdigt år 2025 och kostnaden bedöms till mer än en halv miljard kronor.


Vallar och pumpstationer. Tunna linjer är återstående delar av det färdiga skyddet mot översvämningar.

När projektet är färdigt ska sex kraftfulla pumpstationer stå beredda att pumpa ut vatten från staden. Den största stationen, Pynten, projekteras under 2016 och ska när den är färdig klara av att pumpa ut minst 13 kubikmeter vatten per sekund ut i Hammarsjön.

 

En invallningsdamm

Skyddsvallarna runt Kristianstad skapar en invallningsdamm. Det kan jämföras med en kraftverksdamm, med skillnad att man här håller vattnet utanför dammanläggningen. Samma regelverk och säkerhetsklassning, RIDAS (Riktlinjer för dammsäkerhet), gäller för båda typerna av anläggning.

 

Akuta lägen

Kristianstads kommun har ett avancerat bevakningssystem Flood Watch som mäter och gör prognoser av vattenflöden och nivåer i Helgeå och havet. Systemet ger kommunen tio dagars förvarning vilka flöden som kan förväntas i ån. Det finns två stycken beredskapsnivåer med handlingsplaner för vilka åtgärder som ska vidtas.

Allmänheten varnas genom VMA (viktigt meddelande till allmänheten), också känd som "hesa Fredrik". Inom en snar framtid ersätts sirenen mot ett förinspelat talat meddelande som sänds ut i det översvämningshotade området. Meddelandet kommer endast att användas vid hot om översvämning.

Kommunen disponerar mobila skydd och pumpar som kommer att användas för att förhindra översvämning i händelse av ett krisläge. Liknande resurser finns även hos regionala och statliga myndigheter.

Mediebevakning

I en artikelserie i Aftonbladet 2015 om klimathotet med rubriken Jorden håller andan är Kristianstad en av sju platser i världen som lyfts fram som exempel under rubriken Kristianstad har blivit vallarnas stad.

Kontakta oss

Akut läge/hjälp
Räddningstjänsten
Tfn: 044-200 400

Information i krisläge
SOS Krisinformation
Tfn: 113 13

Säkerhet
Andreas Poppius
Säkerhetschef
Tfn: 044-13 50 11

Skyddsvallar Kristianstad
Karl-Erik Svensson
Projektledare
Tfn: 044-13 22 79