Hjälp oss utveckla parkerna och lekplatserna i Åhus!

Under 2017 kommer Kristianstads kommun att påbörja arbetet med att upprusta och förnya befintliga parker och lekplatser i Åhus. Du kan påverka arbetet genom att svara på ett antal frågor nedan. svaren hälper oss med prioriteringar och vilka upprustningsåtgärder som behövs.

Enkäten är öppen till och med den 31 januari.

Kartan nedan visar områdena i Åhus, samt bokstäver för lekplatserna till fråga 8 och 9.

1. Hur gammal är du?
Ålder

2. Inom vilket område bor du?
Område

3. Vad vill du att kommunen prioriterar i upprustningen?
Prioritering
4. Hur använder du främst parker och naturområden?
Främsta användning
5. Hur ofta besöker du parker och naturområden?
Frekvens6. Tycker du att gång-/rekreationsstråken behöver utvecklas i Åhus?


Om ja, var behöver de i så fall utvecklas? V.v. ange.
Om ja, vad upplever du är det största problemet? V.v. ange.
7. Är det något av områdena i Åhus som behöver fler lekplatser?


8. Vilken lekplats använder du mest? Se karta ovan...


9. Om kommunens skulle vara tvungen att ta bort någon lekplats, vilken skulle du då välja?


Tack för din medverkan!