Ny plan behövs för kusten och havet

Här kan du hitta information om förslaget till ändring av kommunens kust- och havsplan. Läs handlingarna under fliken "Samrådsförslag".

Välkommen på ett möte om stranderosion och kustskydd

En viktig fråga som lyfts i arbetet med kust- och havsplanen är stranderosion och hur den påverkar kusten. Vi bjuder därför in till ett möte om stranderosion och kustskydd.

Måndagen den 13 februari kl. 18.30-20.00 

Plats: Församlingshemmet i Åhus

Föredrag om kustskydd med Caroline Fredriksson. Hon berättar om problem och åtgärder kopplade till stranderosion. Du får också tips på vad du kan göra som fastighetsägare. Läs mer här.

 

Planens samrådstider

Planen har varit ute på samråd under perioden 2016-10-17 till och med 2017-01-10. Fyra samrådsmöten anordnades under november 2016. Där kunde medborgarna ställa frågor och diskutera förslaget.  

 

Om kusten och havet

Kristianstads kust- och havsområde är en viktig del av kommunen. Hanöbukten har ett dramatiskt undervattenslandskap och höga naturvärden. Längs kusten samsas viktiga näringar och turistanläggningar med känsliga naturområden och viktiga kulturhistoriska lämningar. 

Kust- och havsplanen innehåller en helhetsbild av planområdets förutsättningar och utmaningar och ett förslag på hur Kristianstads kommun tänker hantera användningen av mark och vatten.

Vad ska planen användas till?

Den kommunala kust- och havsplanen ska vara riktgivande vid beslut om olika anspråk på mark- och vattenområden och vägledande vid tillståndsprövning och förvaltning. Syftet är att ange politiskt förankrade strategier och riktlinjer för: 

  • hur havet ska användas (sjöfart, turism, fiske, energiproduktion, natur- och kulturvård m.m.)
  • att möta översvämningar från Helge å som påverkar avrinningen till havet samt bebyggelsen och miljön
  • att möta klimatförändringar och en stigande havsnivå utmed kust och inland (höga vågor etc.).

 

Vad ska kust- och havsplanen omfatta? 

Kristianstads havsplanering fokuserar på samspelet mellan land och vatten och på att bevara och återställa en god miljöstatus i havet. Kust- och havsplanen ska: 

  • vara ett verktyg i arbetet med att förbättra god ekologisk och kemisk status utmed kusten och god miljöstatus i Hanöbukten,
  • ange kommunens strategier, riktlinjer och handlingsplan för att bemöta en framtida stigande havsnivå, erosion och översvämningar,
  • redogöra för hur människors hälsa och miljön kan komma att påverkas av strategiernas genomförande och vilka sociala och ekonomiska konsekvenser detta kan leda till,
  • ange strategier och riktlinjer för att hantera allmänna och enskilda intressen,
  • utgöra ett långsiktligt planeringsunderlag, vars huvudsakliga strategier och riktlinjer kommer att arbetas in i översiktsplanen och därmed aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod,
  • fungera som ett samlat planeringsunderlag som överensstämmer med nationellt, regionalt och lokalt havsplaneringsarbete.

Dokumentets huvudprinciper arbetas in i gällande översiktsplan och prövas utifrån det regelverk som styr översiktlig planering i enlighet med plan- och bygglagen.

Se mer om den nationella havsplaneringen:
Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kontakt

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
044-13 50 00
kommun@kristianstad.se