Samhällsplanering i Kristianstads kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av Byggnadsnämnden med kommunens samhällsplanering. Uppdraget omfattar samhällsplaneringen från översiktsplan, som anger inriktning och är ett vägledande dokument, till detaljplan, som reglerar markanvändningen och är juridiskt bindande. Kristianstads kommun arbetar för en hållbar samhällsutveckling. Exempel på pågående arbete inom samhällsplanering är Kust- och havsplanering, Trafikplanering, fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad samt detaljplaner för olika delar av kommunen. Under flikarna till vänster kan du läsa mer om vad detta arbete innebär samt ta del av pågående planer.