Hammarshus bostadsområde

Här hittar ni markanvisningsinformation om bostadsområdet som ska byggas vid Hammarshus.

Markanvisning

Intresseanmälan för markanvisning

Markanvisningsformulär

Kommunala styrdokument

Riktlinjer för Bostadsförsörjning 

Riktlinjer för markanvisning 


Planeringsunderlag  

Plankarta

Planbeskrivning

Fastighetskonsekvenskarta

Kvalitets- och gestaltningsprogram

Illustrationsplan

Höjdinformation - DWG-fil

Plankarta - DWG-fil

Geoteknisk rapport

Miljökonsekvensbeskrivning

Bullerberäkningar Blekingevägen

VA-utredning

Dagvattenhantering Hammarshus

Bilaga 1 dagvattenhantering

Bilaga 2 dagvattenhantering

Bilaga 3 dagvattenhantering

Grundläggningsförutsättningar 

Markteknisk undersökning 

Markteknisk undersökning, kompletterande vägsträckning 

Översiktlig teknisk PM Geoteknik, kompletterande vägsträckning

PM Bländning

PM Buller

PM Byggtrafik

PM Trafikkonsekvenser

Tillägg till trafikutredning Hammarshus

PM Utsläpp till luft

Kontaktpersoner

Roll  Namn Telefon
Projektledare Marieth Johansson 044-13 40 89
Markanvisning Marieth Johansson 044-13 40 89
Bygglov Roger Jönsson 044-13 52 02
Planfrågor Marie Nilsson 044-13 55 01
Infrastruktur Peter Andersson 044-13 23 75
Grönytor Siv Degerman 0768-82 74 84

 

Informations- och dialogmöte 3 oktober 2016

Ett möte hölls med bostadsmarknadens aktörer på Regionmuseet i Kristianstad. Kristianstads kommun informerade om förutsättningarna för byggandet av Hammarshus bostadsområde och byggherrar och entreprenörer fick även ge sin syn på utvecklingen av området i ett kort grupparbete:

Kommunens presentationer

Pågående och kommande markanvisningar

Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Riktlinjer för markanvisning

Vision för Hammarshus bostadsområde

Hammarshus detaljplan

Hammarshus-bygglovsprocessen

Hammarshus-markanvisningsstrategi

 

Hur utvecklar vi Hammarshusområdet bäst tillsammans?

Bostadsmarknadens aktörer arbetade i sex grupper med fyra frågor.
1. Vad är en rimlig utbyggnadstakt för området?
    (Volymer och upplåtelseformer) 

2. Vad behöver ni för information och stöd av kommunen
    för att kunna vara med i projektet?

3. Vad krävs för att området ska få maximal utbyggnadstakt?
    (Kommunens roll, gemensam marknadsföring, samarbeten
     mellan byggherrar etc.)

4. Krävs kommunal samordning om flera byggare bygger i
    samma kvarter?

Här kan du läsa vad grupperna svarade.

Mera information om Hammar och Hammarshus bostadsområde

Utbyggnaden av Hammarområdet

Projektidéer

Kv.A: NCC/SHH

Kv.B: Hem 1

Kv.C: GBJ

Kv.D: CFAST

Kv. D: Brinova

Kv. E: K-fastigheter