Bygglov

Vy grupphusbebyggelse

Bygglov är ett skriftligt tillstånd som lämnas av byggnadsnämnden och formerna och förutsättningarna för detta regleras i Plan- och bygglagen. I bygglovet prövas bland annat utformning och placering med hänsyn till kommunens översiktsplan, detaljplaner samt landskaps- och stadsbilden.

Kraven för bygglov varierar i olika delar av kommunen och kan bero på om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område samt om du bor inom eller i anslutning till sammanhållen bebyggelse. Vad som räknas som sammanhållen bebyggelse kan du se på vår Kristianstadskarta.

Detaljplaner och områdesbestämmelser innehåller juridiskt bindande bestämmelser som reglerar byggrätten och markanvändningen inom en fastighet eller ett område. Hör med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om vad som gäller för din fastighet!

 

Du behöver bygglov när du ska

 

 • uppföra byggnad eller göra tillbyggnad 
 • ändra en byggnad så att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri tillkommer
 • använda en byggnad för ett nytt ändamål, om förändringen är väsentlig
 • anlägga nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med lift, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor.
 • anordna upplag eller materialgårdar
 • vissa tunnlar och bergrum
 • fasta cisterner med kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • uppföra radio- eller telemast eller torn
 • vindkraftverk över 20 meter (om de ej är tillståndspliktiga enligt MB/eller har tillstånd enligt MB)
 • uppföra mur eller plank
 • parkeringsplatser utomhus (dock ej på gata eller enskild villatomt)
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer

 

Inom område med detaljplan krävs dessutom bygglov för att 

 

 • ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet, t.ex. att ta upp ett fönster i fasaden,
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.