C4 Teknik

C4 Teknik är teknisk förvaltning och ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens offentliga rum och byggnader. I det ingår även vatten- och avloppsförsörjning (VA), trafikfrågor och skyddsjakt.

C4 Teknik har cirka 280 medarbetare och består av fyra avdelningar; Fastighetsteknik, Offentliga rummet, Produktion och VA-avdelningen (vatten och avlopp). Det finns även ett antal stödfunktioner som är placerade i staber. Organisationsschema

 


 

Fastighetsteknik ansvarar för projektering, byggnation och förvaltning av kommunala byggnader. Avdelningen hanterar lokaler - både egna och inhyrda objekt. Vidare ansvarar fastighetsteknik för kommunens skogar, naturreservat och strövområden. Avdelningen ansvarar även för den kommunala skyddsjakten.

Offentliga rummet ansvarar för planering av infrastruktur, trafik, lekplatser, parker, och grönytor. Avdelningen är uppdelad i två enheter; "Park- och stadsmiljöenheten" och "Gatu- och trafikenheten".

 

 

Produktion ansvarar för drift och anläggning av parker och gator. Avdelningen är uppdelad i ett antal arbetslag för anläggning och drift, men även intern service som t.ex. maskinverkstad och förråd.

 

 

Vatten och avlopp (VA) ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Avdelningens budget är taxefinansierad. Läs mer om kommunalt VA.

 


Stabens uppgift är att vara stöd åt förvaltningsledningen och avdelningarna. Staben samordnar och ansvarar för förvaltningsövergripande uppgifter:

  • Ekonomi
  • Information/press
  • HR
  • Diarium
  • Teknikservice (för hyresgäster)
  • Nämndsadministration

 

Kontakt

Telefon (vxl):
044-13 50 00

E-post:
c4teknik@kristianstad.se
Skriv i ämnesfältet vem brevet är avsett för.

Besöksadress:
Västra Storgatan 12

Postadress:
291 80 Kristianstad

Förvaltningschef:
Bengt Olsson

Presskontakt:
Henrik Wester
Informatör
Tfn: 044 - 13 23 70